vioin peg

KSh100,000.00

Euphonium ZEFF France 4 valves

KSh200,000.00

Euphonium -Standard -3-Valve

KSh100,000.00

Euphonium Jupiter 4 valves

KSh200,000.00

universal saxophone strap

KSh2,500.00

Soprano Saxophone

KSh70,000.00

Bass Recorder

KSh20,000.00

Yamaha Yrs-24B Soprano Recorder

KSh1,500.00

Alto saxophone mouthpiece

KSh4,000.00

Bass recoder

KSh20,000.00

tenor recoder

KSh9,500.00

Alto recoder

KSh3,000.00

Student Trombone

KSh45,000.00

Trumpet with case

KSh30,000.00

vandoreen-saxophone-reeds

KSh7,000.00

Britone silver

KSh95,000.00