KSh3,000.00

KSh1,000.00

KSh15,000.00

KSh500,000.00

KSh50,000.00

KSh1,500.00